Styrelsen informerar

Malmö stads koloniföreningar blev kallade till informationsmöte med Malmö Stad den 16 nov. Förslag finns att handläggningen av bygglov och anmälningsplikt för kolonier skall överföras från Fastighet- och gatukontoret som är markägare till Stadsbyggnadskontoret som handlägger all övrig bygglov i staden. Förändringen innebär bland annat en kostnad för kolonist vid ansökan om bygglov samt att Stadsbyggnadskontoret som myndighet kan utdöma vite vid överträdelse enligt Plan- och bygglagen.

Koloniföreningarna har fått förslag på tilläggsavtal till gällande arrendeavtal 2007 med markägaren Fastighet- och gatukontoret med anledning av förändringen ovan. Kölnans styrelse har beslutat att inte godkänna tilläggsavtalet eftersom det införts en ny paragraf där Kölnans förening ställs som betalningsansvarig vid vite. Föreningen hävdar att det är felande kolonist som skall stå som betalningsansvarig vid vite. Sveriges koloniförenings juridiska avdelning bistår föreningen i ärendet. Oklarhet råder även om föreningen behöver skriva nya avtal med varje kolonist.

Utdrag från Fastighets- och Gatukontoret Informationstext:

Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden

Från och med 2020-01-01 gäller bygglovsförfarande och anmälningsplikt för byggnationer på kolonier. Efter detta datum behöver kolonisterna göra antingen en så kallad teknisk anmälan eller en bygglovsansökan i samband med ny-, till- eller ombyggnation. Vissa åtgärder kräver inte ett bygglov utan enbart att en teknisk anmälan görs.

Tidigare har en byggansökan skickats in av kolonisten till föreningen och fastighets- och gatukontoret, men nu går förfarandet över till stadsbyggnadskontoret som kommer att ta emot ärendena. Koloniföreningarna och Fastighets- och gatukontoret kommer efter 2020-01-01 att få underrättelser när handlingar inkommit till stadsbyggnadskontoret.

Vad innebär det för kolonisten?

Kolonisten kommer att behöva vända sig till en instans i kommunen, när det gäller byggnation, oavsett om det är bygglovspliktigt eller ej. Handläggningstiden för en bygglovsansökan är i dagsläget max tio veckor, vilket kan komma att kräva en ökad framförhållning hos kolonisten. En kostnad för såväl bygglovsansökan som teknisk anmälan tas ut, enligt fastställd taxa. För att söka bygglov eller göra en tekniska anmälan krävs det också att den som söker lämnar korrekta ritningar. Ritningar måste presenteras för att kolonisten ska få startbesked. Mer information om detta finns på malmo.se/bygglov. Frågor och funderingar mailas till malmostad@malmo.se