Frågor och svar

Tags: VA, Frågor och svar

Fråga-Svar lista från infomöte 5e september

 1. All information kommer att lämnas på info-tavla på Kölnans område samt lämnas till styrelsen för publicering på hemsidan.
 2. Pris på arbete inne på tomt kommer att lämnas av VA-Gruppen 1a november på info-tavla och hemsida. Koloniägare bekostar själva allt arbete som utförs inne på kolonilotten.
 3. Avges lukt från pumpstationer?
  • Nej, inte mer än vad som uppfattas från en septitank.
 4. Hur rivs befintlig septitank på tomt?
  • Septitanken töms och sugbil tar upp bottenslammet. Toppen rivs och resterande av tanken fylls med fyllnadsmassor, sand eller matjord, alternativt att tank tas bort från tomten. Detta kan även göras efter den 15 april.
 5. Hur långt in på tomten kommer vatten- och spillservis läggas?
  • Spill: Avsättning blir ca en meter innanför tomtgräns.
  • Vatten: Tre meter ledning från tomtgräns, läggs ovan mark.
 6. Allt arbete på tomt kommer att ske efter att entreprenaden är helt utförd och godkänd, enligt vårt entreprenadkontrakt. Diskussion med Malmö Stad förs för delbesiktningar av vardera område. Mer information kommer att lämnas av VA-Gruppen senare.
 7. Kommer anslutning till sommarvattnet finnas kvar?
  • Nej, ledningen för sommarvattnet rivs vid läggning av ny vattenledning. Det kommer bara göras en avsättning för vattenservis på tomt. Pris på tillkommande koppling till befintlig sommarvattenkran kommer lämnas i prislista.
 8. Meterpris på extra vattenslang in på tomt för att undvika skarvning av vattenledning på tomten kommer att lämnas i prislista.
 9. Pris på vattenstolpe över mark önskas
  • Detta lämnas i prislista.
 10. När måste fastighetsägare koppla in sig på nya serviser?
  • Vattnet direkt, då inget annat vatten kommer finnas till tomt. Enligt Miljöförvaltningen ska spilledning anslutas så snart som möjligt. Dock okej att i fortsättning använda mulltoa.
 11. Alla får en servisventil på sin vattenledning i tomtgränsen, som alltid kommer stå öppen. Huvudventil för området stängs vintertid.
 12. Hur hanteras dagvattnet?
  • Hantering av dagvatten ingår ej i entreprenaden, och det är inte tillåtet att ansluta sin dagvattenledning till den nya spillvattenservisen. Detta kommer att negativt påverka pumparna. Dagvatten från stuprör och dräneringsledning måste omhändertas inne på egna tomten om där inte finns annan anslutning. Detta kan t.ex göras genom uppsamling i tunna, ledas ut på gräsmatta eller kopplas till befintlig infiltrationsbrunn om sådan finns.
 13. Dimensioner på avsatta ledningar på tomt
  • Vattenservis: 25 mm
  • Spillvattenservis: 110 mm
 14. Kan tomtägare köpa material av VA-Gruppen och själva utföra arbetet?
  • Ja, det kommer finnas ett lager på plats för de som vill köpa.
 15. Vart kommer VA att anslutas mot kommunen?
  • Enligt ritning, finns tillgänglig på hemsida samt info-tavla.
 16. Kommer inkoppling på område A att kunna påbörjas innan område D är klart?
  • Se frågan 7.
 17. Är det okej att flytta utmärkning i efterhand?
  • Ja, mot en kostnad av 1500 kr. Detta pga att en flytt medför ändringar på gjorda handlingar.
 18. Kommer vattnet att kunna stängas av områdesvis?
  • Ja, varje område får en egen huvudventil som går att stänga.
 19. Hur kommer inkopplingarna kunna kontrolleras att de är utförda?
  • Denna kontroll överlämnas till Kölnans styrelse att utse lämplig person.
 20. Vad händer under vintern med pumpstationen?
  • Pumpstationerna kommer att vara igång året runt.
Ladda ner frågor och svar som en PDF