Ordningsregler

Tags: Ordningsregler

Ordningsregler för Kölnans Fritidsby framtagna vid årsmötet 2015

Allmänt

Det åligger vare kolonist an sköta sin lott enligt arrendekontraktet. Alla lotter skall ha sitt stugnummer tydligt uppsatt och ha en brevlåda, på insidan av staketet, för föreningens meddelande. Staketet ut mot gången skall vara av trä och 80cm högt. Får målas i färgerna brunt, svart, rött, vitt eller laserat(oljat) trä. Alla kolonister skall hålla gången fri från ogräs till halva bredden. Om dessa skallkrav ej efterlevs skickar styrelsen ut brev för påpekande, sker detta upprepande gånger så har kolonisten förverkat sin rätt till kolonilotten och sägs upp. Tomten får inte vara ett upplag för skräp och bråte som skapar olägenhet för grannar. Komposter får bara finnas i slutna kärl. Det är förbjudet enligt miljölagen att ha vattentankar efter att vattnet är avstängt 15 oktober — 15 april.

Expeditionen har öppet mellan 1 maj — 31 augusti onsdagar mellan kl.17.00 — 19.00. Tel. 040-44 94 00. Ordföranden har telefontider måndagar mellan 15.00 — 18.00. Övrig kontakt med styrelsen sker via brevlådan som finns utanför föreningshuset.

Byggnader

Stugorna skall hållas i ett gott skick. Styrelsen kan efter kontroll uppmana kolonisten till åtgärder!

Vid all om- och tillbyggnad skall ritningar och bygglovansökan lämnas först till styrelsen för godkännande, därefter till Fastighetskontoret för deras godkännande. Inget bygge får påbörjas innan Fastighetskontoret lämnat skriftligt godkännande! Byggnation måste påbörjas inom 2 år efter godkänt bygglov, Medlemmarna har tagit beslut att påbörjad byggnation utan tillstånd kommer alt åläggas en straffavgift på 5 000 kr. Det beslutet togs på årsmötet 2012.

Byggnationen skall följa planbestämmelserna som Malmö kommun har beslutat för området:

  • Stuga 40 kvm yttermått.
  • Terrass 12 kvm i anslutning till stugan.
  • Förråd eller friggebod får vara max 15 kvm. De får vara uppdelade på två styck. Ev. växthus får vara 6 kvm och skall inräknas i förrådets yta.
  • Solskydd i anslutning till byggnad får vara 1.80m högt och max 3,6m i bredd. Styrelsen lämnar tillstånd.
  • All nybyggnad och tillbyggnad skall utföras i trä.
  • All tillbyggnd skall ligga 80 cm från tomtgräns
  • Pooler på tomt rar som mest innehålla 3000 liter vatten.
  • Terrass får vara max 0,5m över markytan. Om det är högre krävs bygglov.
  • Insynsskydd på framsidan mot gången får vara högst 1,2 m.

Efter färdigställande av byggnation skall kolonisten kontakta Fastighetskontoret och styrelsen för en besiktning!

Installation av avlopp, sluten tank och mulltoa

Mulltoa eller sluten tank som toalett är ett absolut krav från hälsovårdsförvaltningen! Ansökan om installation som avser avlopp, sluten tank och mulltoa skall ske till Hälsovårdsförvaltningen. Besiktningsrätt: Styrelsen äger rätt att om så påbjuds att gå in på tomten och kontrollera miljön om det misstänks att man ej följt reglerna. Dock ska man vara två från styrelsen. Ansökningsblanketter finns på expeditionen.

Parabolantenner

Parabolantenner ska placeras på stugans baksida eller i trädgården och får inte sitta på stugans framsida ut mot gången.

Bilkörning

Motorfordonstrafik (gäller även mopeder och motorcyklar) i gångarna är förbjudet! Endast med tillstånd (som tillhandahålles på expeditionen på expeditionstid) eller handikapptillstånd får köra in. För att få ett handikappstillstånd så krävs intyg från sjukvården. Tillståndet skall sitta väl synligt i framrutan.

Parkering

Sker på förhyrda platser som är numrerade under tiden 1 april — 31 augusti. Övrig parkering sker på skyltad gästparkering, där 24 tim regel gäller. Om någon parkerar en längre tid kan tillstånd fås på expeditionen. Parkering Malmö sköter all tillsyn. Parkeringsförbud gäller båda sidor på cykelvägen mot Bara. 24 tim regel gäller alla P-platser under perioden 1 september — 31 mars. Bilar som står på betat- eller gästparkering under hela året skall vara försäkrade och skattade samt körduglia.

Sopor

Hushållsavfall kastas i containers för hushållsavfall. Glas kastas i separata behållare. Övrigt avfall kastas i containers enligt skyltning vid sopstationen. Bunta ihop så får vi mer plats!! Möbler, eternit, färg, bildäck, hushållsmaskiner och elektronik får ej kastas i våra cotainrar! Skall transporteras till kommunens sopstation av kolonisten.

Brunnar och takrännor

Brunnar och slutna tankar skall sugas en gång per år mellan veckorna 17 -19 av kommunen. Krav från Miljö o Hälsovård. Brunnslock skall vara frilagda om man ej har lätta lock. Stenkistor är fria från sugning. Vatten från takrännor får inte ledas ut i gången eller kopplas till föreningens dagvattenledningar eller brunnar.

Renhållning

Ogräs i gångar: Föreningen sänder ut 2 st anmaningar om att ogräs tas bort. Skulle detta inte ske så kommer så kommer föreningen att ta ut en avgift på 500 kr.

Häckar och träd

För allas trevnad är det bäst om grannar kan komma överens om höjden på häcken mellan tomterna. Det står varje kolonist fritt att ha vilken höjd man vill ha, så länge man är överens, om inte får häcken vara högst 180 cm. Grenar från träd och buskar får inte sticka ut i gångarnas Stora träd som skuggar grannen får vara högst 6 m höga.

Buller

Under säsongen veckorna 25 — 31 gäller följande:

Bullerfritt vardagar kl. 20.00 - 08.00
Lördagar o dag före helgdag kl. 17.00 - 08.00
Sön- o helgdagar Bullerfritt
Övrig tid gäller kommunallagen om buller.

Med buller menas gräsklippning av alla typer, sågning o spikning, maskiner av alla slag, musik på hög nivå eller radio. Ett undantag finns, föreningens dansbana o lokal lördagar till kl. 01.00.

Vatten

Bevattning med slang får endast ske mellan kl. 20.00 - 06.00 Udda datum, udda stugnummer och jämna datum jämna stugnummer. Vatten kranar skall vara frånkopplade från huvudkran under vinterhalvåret!

Djur

Kaniner, bin och fäjderfän t.ex. duvor får icke hållas på området. Matning av duvor och fiskmåsar är ej tillåtet. Hundar får inte springa lösa på området bara på egna tomten.. OBS plocka upp efter hunden! Katter får ej springa lösa på området. skall hållas på egna tomten. Det är ej tillåtet att lägga ut mat till vildkatter!

Dessa regler har till uppgift att få ett trivsamt Kölnan där alla hjälps åt och att grannsämjan stärks!