Stadgar

Tags: Stadgar

Kölnans Fritidsby

Antages på ordinarie årsmöte den 29 mars 2015

Namn och ändamål

 1. Föreningens namn är Kölnans Fritidsby (nedan kallad Kölnan).
 2. Kölnan har till ändamål att:
  • Främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister och till gagn för sina medlemmar och det allmänna upprätthålla god ordning inom kolonitrådgårdsområdet.
  • Ansvara för skötsel och underhåll av för Kölnans medlemmar gemensamma anläggningar samt att stärka samhörighetskänslan mellan föreningsmedlemmarna.
 3. Kölnan är som medlem i Koloniträdgårdsförbunet skyldig att följa deras stadgar och arbeta i enlighet med deras målsättningar.
 4. Det åligger Kölnan att tillse att hälsovårdsstadgan följes beträffande latrin- och sophämtning samt renhållning inom området.

Medlemmar

 1. Till medlem i Kölnan antages den som av föreningen arrenderar koloniträdgårdslott inom föreningens område. För att arrendera koloniträdgårdslott måste man vara mantalsskriven i Malmö Kommun. Styrelseren kan göra undantag i speciella fall.
 2. Ansökan om inträde i Kölnan görs skriftligen enligt av styrelsen fastställt formulär och prövas av styrelsen.
 3. Medlemskap i Kölnan berättigar i och för sig inte till arrenderätt till koloniträdgårdslott, utan sådan arrenderätt grundas uteslutande på det särskilda arrendeavtal som upprättas mellan föreningen och föreningsmedlemmen.
 4. Om medlem bryter mot bestämmelserna i arrendeavtalet, kan arrenderätten till koloniträdgårdslotten förklaras förverkad. Frågan om arrenderätten är förverkad är inte avhängig av art medlemmens medlemskap i föreningen upphör.
 5. Medlem som upphör att vara arrendator skall anses ha utträtt ur föreningen om ej styrelsen medgivit att han får kvarstå som medlem. Uträdet skall ha skett den dag förvärvaren av arrenderätten antagits till medlem i Kölnan. Utträdande medlem äger inte återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar . Säljaren och köparen erlägger en överlåtelseavgift till föreningen. Avgiftens storlek bestäms av årsmötet.
 6. Medlem är skyldig att varje år erlägga den arrendeavgift, årsavgift och andra avgifter som beslutas på föreningens halvårsmöte.
 7. Skulle extra uttaxering erfordras för föreningens verksamhet, skall detta beslutas på årsmötet. Sådan uttaxering skall dock inte för år överstiga den årsavgift, varmed medlem deltager i föreningen.

Styrelsen

 1. Styrelsen har sitt säte på Kölnan i Malmö.
 2. Kölnans angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse om lägst tre och högst sju ledamöter varav ordförande väljes särskilt på en tid av två år. Dessutom väljes lägst tre och högst sju suppleanter. Styrelseledamöterna skall utses för tiden från årsmötet ena året intill dess årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden skall så bestämmas att årligen avgår halva antalet eller vid udda tal, ena året det antal som är närmast lägre och andra året det som är närmast högre än hälften. Styrelsesuppleanterna utses för tiden från årsmöte ena året intill dess årsmöte hållits under första räkenskapsåret efter valet. Såväl medlemmen som dennes maka/make äger rätt att inväljas på förtroendepost, dock får inte båda inneha förtroendeuppdrag i föreningen samtidigt. Som maka/make jämställes sambo som lever under äktenskapsliknande förhållande.
 3. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter årsmötet, jämväl utse Kölnans firmatecknare och korresponderande ledamot. Mandattiden för ordförande och kassör skall så bestämmas att ena året avgår ordförande och året därpå avgår kassören.
 4. Protokoll från styrelsens sammanträde, upptages namnen på närvarande ledamöter och suppleanter, de ärenden som färekommit till behandling och styrelsens beslut, skall justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot inom tre veckor.
 5. Särskild garantiförsäkring för kassören samt ansvarighetsförsäkring för Kölnan bör tecknas.

Styrelsens åligganden

 1. Det åligger styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar och övriga vederbörligen fattade beslut, såsom ordningsföreskrifter m.m. åtföljs. Dessutom åligger de enskilda styrelseledamöterna särskilt följande: Ordföranden att kalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda förhandlingarna, sekreteraren att föra protokoll vid förhandlingarna, kassören att föra erforderliga böcker, som anger inkomster och utgifter samt data för dessa, samt att hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst så av styrelsen eller revisorerna påfordras. Han bör inte annat än högst tillfälligtvis ha kontant i kassan högre belopp än 5000 kr, korresponderande ledamot att expediera erforderliga skrivelser samt att omhänderha föreningens arkiv.
 2. Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen, då han ej varit närvarande. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.
 3. Om Kölnan äger gemensamma anläggningar, åligger det styrelsen att tillse att skötsel och underhåll av dessa handhas på ett ekonomiskt sätt.

Styrelsens beslutförhet

 1. Styrelsen är beslutför, när mer än hälften av hela antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Är antalet närvarande tre eller mindre fordras dessutom för beslut att de närvarande är ense om beslutet. Deltar i sammanträdet fler än tre ledamöter och suppleanter, gäller som styrelsens beslut den mening som omfattas av flertalet närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Revisorer

 1. Räkenskaperna skall granskas av två revisorer, vilka väljes av årsmötet. Revisorerna utses för två år. Revisorerna skall utses för tiden från årsmöte ena året intill dess årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden skall så bestämmas att årligen avgår en revisor. För varje revisor utses en suppleant för tiden från årsmöte ena året intill dess årsmöte hållits under första räkenskapsåret efter valet.
 2. Revisorerna skall årligen senast den 1 mars avge revisionsberättelse. I berättelsen skall bland annat anges huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkas.

Räkenskaper

 1. Kölnans räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Av styrelsen upprättade balans- samt resultaträkningar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari året efter räkenskapsårets slut.

Årsmöte

 1. Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte, halvårsmöte och extra föreningsmöte. Vid dessa möten har varje medlem en röst. Medlem kan uppdraga åt annan myndig familjemedlem att utöva hans rösträtt. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem som ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem. Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång och halvårsmöte före september månads utgång, Kallelse skall ske minst 14 dagar i förväg. Kallelse till extra möte skall ske senast åtta dagar före mötets hållande, varvid skall anges de ärenden som det extra mötet skall behandla. Kallelse till årsmöte översändes med posten till medlemmarna. Övriga möten sammankallas genom meddelanden som uppsättes på Kölnans anslagstavlor inom området. Kallelse till extra möte under tiden 15 september - 15 april skall dock översändas till medlemmarna med posten.
 2. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
  4. Val av protokollförare.
  5. Val av 2st justerare tillika rösträknare.
  6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
  7. Styrelsens förvaltningsberättelse.
  8. Fastställande av balansräkning.
  9. Revisorernas berättelse.
  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  11. Behandling av inlämnade motioner.
  12. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer sann suppleanter för dem.
  13. Beslut i anledning av Kölns överskott eller underskott enligt balansräkningen.
  14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
  15. Val av revisorer och suppleanter.
  16. Val av valberedning bestående av 3 personer.
  17. Val av ombud och suppleanter till regionens representantskap.
  18. Övriga ärenden.
 3. Årsmötet antager ordningsföreskrifter för området.

Motionsrätt

 1. Motionsrätt tillkommer styrelsen, revisorer och enskilda medlemmar. Förslag och motioner till årsmöte skall skriftligen inges till styrelsen före 1 februari. Över inkomna motioner och förslag skall styrelsen avge yttrande.

Nominering

 1. Nominering till förtroendeuppdrag inom föreningen skall vara valberedningen tillhanda före den 1 februari.

Avsägelser

 1. Eventuella avsägelse från förtroendeuppdrag skall vara valberedningen tillhanda före den 1 februari.

Rösträtt m.m.

 1. Alla frågor vid årsmöte avgöres genom enkel majoritet och öppen omröstning, såvida årsmötet inte beslutar annorlunda. Om så begäres skall omröstning och val företas slutet. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget. Val skall dock, vid lika röstetal, avgöras genom lottning.

Extra möte

 1. Styrelsen äger, när den finner lämpligt kalla Kölnans medlemmar till extra möte. Revisorerna skall, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen, med angivande av skälet, påfordra att styrelsen skall utlysa extra möte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Extra möte skall även av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar.

Överlåtelse

 1. Före överlåtelse av koloni skall det ske överlåtelsebesiktning som ombesörjes av styrelsen. Överlåtelse kan ej ske om stugan ej följer de byggnadsbestämmelser som gäller för området och att till föreningen och kommunen inlämnade och godkända ritningar stämmer överens med verkligheten.

Föreningens medel.

 1. Under räkenskapsår uppkommet överskott skall efter täckning av från tidigare år balanserat underskott tillföras föreningens kapital.

Föreningens upplösning

 1. Beslut om föreningens upplösning skall biträdas av minst 314 av medlemmarna och vara fattat på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
 2. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna användas till att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

Stadgar

 1. Dessa stadgar måste för att vara gällande även godkännas av Malmö Stad. Ändring av dessa stadgar kan göras endast på ordinarie årsmöte. För att ändringen skall anses godkänd av årsmötet skall minst två tredjedelar av antalet närvarande rösta för ändringen. För att ändringen skall kunna genomföras måste den godkännas av Malmö Stad.